Nieuws & interessante links

Beeld: Rollin Verlinde/Vilda

De terugkeer van de wolf : een kans en een uitdaging

In het blad Brabant Magazine (nr 51, juni 2023) van de provincie Noord-Brabant komen twee stemmen aan het woord over de terugkeer van de wolf (canis lupus lupus). De natuurbeschermer ziet het als een kans om deze toppredator die hier van nature thuishoort mee aan natuurbeheer te laten doen. Voor een schapenboer die aan natuurbeheer doet is het een uitdaging om zijn vee te beschermen. Er zijn beproefde methodes om vee te beschermen tegen de wolf, er zijn zelfs subsidies voor. Voor rondtrekkende kudde schapen is het een moeilijker verhaal. Lees het artikel hieronder.

Beeld: Drones4

Jonge zeearenden in Markiezaat

Eind mei kwam er goed nieuws van Brabants Landschap : er is een succesvol broedgeval van zeearend (Haliaeetus albicilla) in natuurgebied Markiezaat. 2 tot 3 jongen zitten op nest in het gebied. Het is een mooi voorbeeld dat goed natuurbeleid kan lonen. Als toppredator is de zeearend, ook wel Europese zeearend genoemd, een noodzakelijk sluitstuk voor de instandhouding van een natuurlijk ecosysteem en biodiversiteit. Meer info over het jonge gezin vind je op de website van Brabants Landschap.

Beeld: Provincie Brabant

Analyses bevestigen slechte staat natuur Brabant

Uit de Natuurdoelanalyses blijkt dat de natuur in de Brabantse Natura 2000-gebieden verslechtert. De verplichte Europese natuurdoelen kunnen met de huidige maatregelen niet worden behaald. De problemen worden veroorzaakt door een mix van verzuring, vermesting en verdroging, dat per gebied verschilt. Een diversiteit aan planten en bomen hebben hieronder te lijden en verdwijnen langzaam maar zeker uit de gebieden. Dat heeft onder meer tot gevolg dat het aantal insecten vermindert, waardoor in sommige gebieden bepaalde vogels en andere dieren niet meer kunnen leven. Als deze ontwikkeling zich verder doorzet, krijgen we een totale verschraling van de natuur. Dat heeft negatieve gevolgen voor klimaat, milieu, leefomgeving en gezondheid. Overigens geldt dit niet alleen voor Noord-Brabant. Een groot aantal provincies kampt met dit probleem.

DOWNLOAD HIER DE NATUURDOELANALYSE BRABANTSE WAL (128)

DOWNLOAD HIER DE NATUURDOELANALYSE MARKIEZAAT (127)

Beeld: Provincie Noord-Brabant

Actualisatie stikstofcijfers

In de onderstaande bijlage vindt u:

  1. De specificatie van stikstofemissie trend 2000-2020 en de stikstofemissie van de Brabant Brabantse sectoren in 2020 
  2. De gemiddelde depositie in Noord-Brabant in 2020 en prognose voor 2030
  3. De gemiddelde stikstofdepositie voor gevoelige habitats in Brabantse Natura 2000-gebieden
  4. Actualisatie tekstkader pagina 16 van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof omtrent het stikstofgevoelige deel van de Natura 2000-gebieden dat onder de Kritische depositiewaarde was in 2020 en de prognose voor 2030.
  1. De mate van overschrijding gevoelige delen in Noord-Brabantse Natura 2000-gebieden in 2020 en prognose voor 2030. (actualisatie figuur 1 en 2 Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof).

 

DOWNLOAD HIER DE BIJLAGE

Beeld: Willem Jongeneelen

PFAS in Brabant

In Noord-Brabant gaat het (vooral) om Sabic, in Bergen Op Zoom, en afvalverwerker ATM, in Moerdijk. Daarvan zijn de lozingen bekend.

  • Sabic heeft lange tijd afval verstuurd naar Indaver in Antwerpen en heeft vervolgens weer voor vervuiling in de Schelde en in de lucht bij Ossendrecht gezorgd. Die route is nu afgesloten maar Sabic mag 50 kg per jaar lozen.
  • Het afvalwater van ATM gaat naar de rioolwaterzuivering (rwzi) in Bath die jaarlijks ruim 20 kg PFAS loost; 70 procent daarvan is afkomstig van ATM.

Hierbij een overzicht van publicaties over PFAS in Brabant:

DOWNLOAD HIER HET OVERZICHT

Beeld: SoortenNL

Waarom is natuur zo gevoelig voor stikstof?

SoortenNL organiseerde op 7 oktober 2022 een bijeenkomst met als titel: ‘Minder soorten door stikstof’. De dag werd georganiseerd naast het Nationaal Park Dwingelderveld. “We zijn in gesprek gegaan met de inwoners, vrijwilligers, beleidsmakers en professionals van Drenthe over het thema natuur en stikstof”, vertelt Henk de Vries van De Vlinderstichting, organisator van deze dag. “Het is belangrijk voor het behoud van de natuur dat iedereen straks kan uitleggen waar het nu echt om gaat en waarom het nodig is om het tij te keren.” Effecten van stikstof zijn niet alleen zichtbaar op de Veluwe of in Noord-Brabant, overal in Nederland zijn voorbeelden te vinden van kwetsbare natuur.

Maar hoe zit dit dan precies? Welke soorten kunnen niet tegen die mate van stikstof en waarom niet? Natuurorganisaties krijgen steeds vaker de vraag: wat gaat er dan zo slecht? SoortenNL organiseerde daarom het natuurevent en maakte de video op links.

Beeld: Erik de Jong

Zeearend slachtoffer van windturbines

Eind augustus 2022 vernamen we het jammerlijke nieuws dat een jonge zeearend slachtoffer werd van een windturbine aan de kreekraksluizen. De uitbaters van het windmolenpark staan open voor overleg om te bekijken hoe dit vermeden kan worden. Samen met o.a. Brabants Landschap schuift Namiro mee aan tafel om tot een structurele oplossing te komen.