Nieuws & interessante links

Agenda ledenvergadering 2024

De vergadering zal beginnen met de gebruikelijke agendapunten, waaronder mededelingen, het vaststellen van het verslag van de vorige vergadering en het financiële verslag van de penningmeester. Vervolgens zullen we het jaarverslag van 2023 bespreken en informatie ontvangen over toekomstige ontwikkelingen in de regio, met speciale aandacht voor plannen bij Familyland en rond de Kooisloot. 

Daarna zal de impact van de Omgevingswet op het leefmilieu worden belicht door S. Willemsen van de gemeente Woensdrecht. Na een korte onderbreking volgt een presentatie door Willem de Weert over het toekennen van het UNESCO-label aan GEOpark Schelde Delta. We kijken ernaar uit u op de vergadering te verwelkomen.

DOWNLOAD HIER DE BIJLAGE

Uitnodiging algemene ledenvergadering 23 april 2024

Beste leden van Namiro,

Het bestuur nodigt u uit voor de ​​​ledenvergadering op dinsdag 23 april 2024 in de schuur van Natuurmonumenten aan de Abdijlaan 43a in Ossendrecht. Inloop vanaf 19.15 uur, aanvang vergadering 19.30 uur.

In deze bijeenkomst krijgt u informatie over onze activiteiten in het afgelopen jaar en bieden we een vooruitblik op komende ontwikkelingen in de regio.

Namens de gemeente Woensdrecht zal de heer R. Meijer iets vertellen over de plannen voor de inrichting van het gebied rond de Kooisloot en de heer S. Willemsen geeft een toelichting op de Omgevingswet die op 1 januari van kracht is geworden en wat hiervan de gevolgen zijn voor het leefmilieu.

Na de pauze zal Willem de Weert, voorzitter van de stichting Brabantse Wal een presentatie geven over het Unesco Geopark Schelde Delta.

De vergadering is bedoeld voor leden en iedereen die kennis wil maken met het werk van Namiro. Alleen leden hebben stemrecht.

De presentatie over het Geopark is toegankelijk voor alle belangstellenden.

Jaarverslag 2023

Het jaarverslag van Namiro voor 2023 benadrukt de inzet voor natuurbehoud en milieubescherming op en rondom de Brabantse Wal, met een focus op samenwerking met andere organisaties, georganiseerde excursies ter bevordering van biodiversiteit, en betrokkenheid bij diverse projecten en ruimtelijke ontwikkelingen.

De vereniging heeft zich actief ingezet voor het bespreken van groenbeleid en -beheer met gemeenten, het aanvechten van bouwinitiatieven die de natuur kunnen schaden, en het kritisch volgen van de implementatie van nieuwe wetgeving zoals de Omgevingswet.

Tevens heeft Namiro zich ingezet voor het aanpakken van problemen in natuurgebieden zoals het Grenspark Kalmthoutse Heide en het bijdragen aan beheerplannen voor Natura 2000-gebieden.

DOWNLOAD HIER HET VERSLAG

Verslag ledenvergadering 16 mei 2023

Op de ledenvergadering van NAMIRO op 16 mei 2023 werden onder andere mededelingen gedaan over de bestuurswissel, waarbij Paranka opnieuw voorzitter werd en Maarten secretaris, terwijl Simon penningmeester is. Er werd goedkeuring verleend aan het verslag van 2022 en het financieel jaaroverzicht van 2022. De kascommissie beval aan om het financiële verslag goed te keuren en decharge te verlenen aan het bestuur, en Wolter Keers werd aangesteld als nieuw lid van de kascommissie.

De vergadering besprak ook het jaarverslag van 2022 en lopende dossiers, waaronder de erkenning als Vlaams nationaal park van Grenspark Kalmthoutse Heide en het bezwaarschrift tegen het beheerplan Natura 2000 Brabantse Wal. De vergadering richtte zich ook op de problematiek rondom stikstof vergunningen en -depositie op de Brabantse Wal, waarbij het belang van snel handelen werd benadrukt gezien de bedreiging voor ecosystemen. Sophie nam deel aan het overleg om te discussiëren over de erkenning als nationaal park.

DOWNLOAD HIER HET VERSLAG

Beeld: Rollin Verlinde/Vilda

De terugkeer van de wolf : een kans en een uitdaging

In het blad Brabant Magazine (nr 51, juni 2023) van de provincie Noord-Brabant komen twee stemmen aan het woord over de terugkeer van de wolf (canis lupus lupus). De natuurbeschermer ziet het als een kans om deze toppredator die hier van nature thuishoort mee aan natuurbeheer te laten doen. Voor een schapenboer die aan natuurbeheer doet is het een uitdaging om zijn vee te beschermen. Er zijn beproefde methodes om vee te beschermen tegen de wolf, er zijn zelfs subsidies voor. Voor rondtrekkende kudde schapen is het een moeilijker verhaal. Lees het artikel hieronder.

Beeld: Drones4

Jonge zeearenden in Markiezaat

Eind mei kwam er goed nieuws van Brabants Landschap : er is een succesvol broedgeval van zeearend (Haliaeetus albicilla) in natuurgebied Markiezaat. 2 tot 3 jongen zitten op nest in het gebied. Het is een mooi voorbeeld dat goed natuurbeleid kan lonen. Als toppredator is de zeearend, ook wel Europese zeearend genoemd, een noodzakelijk sluitstuk voor de instandhouding van een natuurlijk ecosysteem en biodiversiteit. Meer info over het jonge gezin vind je op de website van Brabants Landschap.

Beeld: Provincie Brabant

Analyses bevestigen slechte staat natuur Brabant

Uit de Natuurdoelanalyses blijkt dat de natuur in de Brabantse Natura 2000-gebieden verslechtert. De verplichte Europese natuurdoelen kunnen met de huidige maatregelen niet worden behaald. De problemen worden veroorzaakt door een mix van verzuring, vermesting en verdroging, dat per gebied verschilt. Een diversiteit aan planten en bomen hebben hieronder te lijden en verdwijnen langzaam maar zeker uit de gebieden. Dat heeft onder meer tot gevolg dat het aantal insecten vermindert, waardoor in sommige gebieden bepaalde vogels en andere dieren niet meer kunnen leven. Als deze ontwikkeling zich verder doorzet, krijgen we een totale verschraling van de natuur. Dat heeft negatieve gevolgen voor klimaat, milieu, leefomgeving en gezondheid. Overigens geldt dit niet alleen voor Noord-Brabant. Een groot aantal provincies kampt met dit probleem.

DOWNLOAD HIER DE NATUURDOELANALYSE BRABANTSE WAL (128)

DOWNLOAD HIER DE NATUURDOELANALYSE MARKIEZAAT (127)

Beeld: Provincie Noord-Brabant

Actualisatie stikstofcijfers

In de onderstaande bijlage vindt u:

  1. De specificatie van stikstofemissie trend 2000-2020 en de stikstofemissie van de Brabant Brabantse sectoren in 2020 
  2. De gemiddelde depositie in Noord-Brabant in 2020 en prognose voor 2030
  3. De gemiddelde stikstofdepositie voor gevoelige habitats in Brabantse Natura 2000-gebieden
  4. Actualisatie tekstkader pagina 16 van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof omtrent het stikstofgevoelige deel van de Natura 2000-gebieden dat onder de Kritische depositiewaarde was in 2020 en de prognose voor 2030.
  1. De mate van overschrijding gevoelige delen in Noord-Brabantse Natura 2000-gebieden in 2020 en prognose voor 2030. (actualisatie figuur 1 en 2 Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof).

 

DOWNLOAD HIER DE BIJLAGE

Beeld: Willem Jongeneelen

PFAS in Brabant

In Noord-Brabant gaat het (vooral) om Sabic, in Bergen Op Zoom, en afvalverwerker ATM, in Moerdijk. Daarvan zijn de lozingen bekend.

  • Sabic heeft lange tijd afval verstuurd naar Indaver in Antwerpen en heeft vervolgens weer voor vervuiling in de Schelde en in de lucht bij Ossendrecht gezorgd. Die route is nu afgesloten maar Sabic mag 50 kg per jaar lozen.
  • Het afvalwater van ATM gaat naar de rioolwaterzuivering (rwzi) in Bath die jaarlijks ruim 20 kg PFAS loost; 70 procent daarvan is afkomstig van ATM.

Hierbij een overzicht van publicaties over PFAS in Brabant:

DOWNLOAD HIER HET OVERZICHT

Beeld: SoortenNL

Waarom is natuur zo gevoelig voor stikstof?

SoortenNL organiseerde op 7 oktober 2022 een bijeenkomst met als titel: ‘Minder soorten door stikstof’. De dag werd georganiseerd naast het Nationaal Park Dwingelderveld. “We zijn in gesprek gegaan met de inwoners, vrijwilligers, beleidsmakers en professionals van Drenthe over het thema natuur en stikstof”, vertelt Henk de Vries van De Vlinderstichting, organisator van deze dag. “Het is belangrijk voor het behoud van de natuur dat iedereen straks kan uitleggen waar het nu echt om gaat en waarom het nodig is om het tij te keren.” Effecten van stikstof zijn niet alleen zichtbaar op de Veluwe of in Noord-Brabant, overal in Nederland zijn voorbeelden te vinden van kwetsbare natuur.

Maar hoe zit dit dan precies? Welke soorten kunnen niet tegen die mate van stikstof en waarom niet? Natuurorganisaties krijgen steeds vaker de vraag: wat gaat er dan zo slecht? SoortenNL organiseerde daarom het natuurevent en maakte de video op links.