Laatste Nieuws

Verslag Werkgroep overleg juni 2024

De gemeente Bergen op Zoom plant 7000 nieuwe woningen tot 2050, wat leidt tot discussies over locatiekeuze en natuurinclusief bouwen. Er zijn zorgen over PFAS-vervuiling, met name bij SABIC. In Steenbergen is de geplande waterwinning bij Kruisland een belangrijk aandachtspunt vanwege mogelijke negatieve effecten op het Halsters Laag.

De ecologische impact van windturbines bij Rubeerdijk wordt onderzocht, met aandacht voor normen rond faunaslachtoffers. Het Waterschap Brabantse Delta werkt aan kreekenherstel en biodiversiteitsverbetering. In Woensdrecht is er bezorgdheid over de uitbreiding van militaire activiteiten en de impact daarvan op Natura 2000-gebieden, vooral door laagvliegende vliegtuigen.

Terreinbeherende organisaties zoals Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer presenteren hun plannen voor natuurbehoud en -herstel, waaronder waterpeilbeheer in het Markiezaat en bosrevitalisatie. Financiering voor natuurbeheer staat onder druk door mogelijke bezuinigingen. Andere regionale uitdagingen zijn de effecten van waterwinning, PFAS-vervuiling en beperkte capaciteit voor handhaving in natuurgebieden.

Lees er alles over in het uitgebreide verslag van het overleg van de werkgroep.